Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

          Trưc nhu cầu ngày ng tăng về nguồn nhân lc trình đ chuyên môn cao, thông thạo ngoại ng, khả năng hòa nhập và thích ng nhanh vi môi trưng làm việc chuyên nghiệp trong qtrình ng nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nưc, vic ra đi Trung tâm Đào Tạo quc tế là một tất yếu khách quan. Đưc thành lập vào năm 2009, trc thuộc quyền quản lý của Trưng Đại học Nông Lâm TP.HCM. CIE-NLU là một t chc đào tạo và dch v ng lập. Đ thúc đẩy qtrình quốc tế hóa chương trình đào tạo của trưng Đại học Nông Lâm, CIE-NLU đã đặt ra một số mục tiêu chiến lưc và thc hiện một số sứ mệnh, bao gm:

  •  Gia tăng s lưng các chương trình đào tạo đưc ging dạy bằng tiếng Anh và các chương trình liên kết đào tạo quc tế vi các đối tác uy tín của nưc ngoài.
  • Tạo mt môi trưng học tập mang tính quốc tế cho các sinh viên.
  • Tăng cưng các hoạt đng trao đổi ging viên và sinh viên quốc tế.
  • M rộng các chương trình hp tác của NLU.

                 Ngoài ra, CIE-NLU còn liên kết vi các trưng Đại học ngoài nưc t chc các khóa đào tạo ngắn hạn trong các lĩnh vc yêu cầu bc thiết v nguồn nhân lc.

         Trong k nguyên ng nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu, CIE-NLU cam kết stạo ra mt môi trưng học tập quốc tế chuyên nghiệp, năng động nhằm mục đích nuôi dưng các thế hệ ng dân tương lai với

  •  Trách nhim xã hội
  • Sáng tạo và đổi mi.
  • Suy ng sâu sắc
  • Kĩ năng giải quyết vấn đề và chất lượng nhà lãnh đạo

 

Số lần xem trang : :5591
Nhập ngày : 22-04-2010
Điều chỉnh lần cuối :10-06-2014

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy không ba

Xem trả lời của bạn !