Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

          Trưc nhu cầu ngày ng tăng về nguồn nhân lc trình đ chuyên môn cao, thông thạo ngoại ng, khả năng hòa nhập và thích ng nhanh vi môi trưng làm việc chuyên nghiệp trong qtrình ng nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nưc, vic ra đi Trung tâm Đào Tạo quc tế là một tất yếu khách quan. Đưc thành lập vào năm 2009, trc thuộc quyền quản lý của Trưng Đại học Nông Lâm TP.HCM. CIE-NLU là một t chc đào tạo và dch v ng lập. Đ thúc đẩy qtrình quốc tế hóa chương trình đào tạo của trưng Đại học Nông Lâm, CIE-NLU đã đặt ra một số mục tiêu chiến lưc và thc hiện một số sứ mệnh, bao gm:

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm năm ba tám

Xem trả lời của bạn !